تبلیغات

با 1000 نفر برتر امسال (کنکوری‌های 95) آشنا شوید

فراز فرح وش
تبريز
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8391
سابقه کانونیسروش باسلى زاده
همدان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8312
سابقه کانونیمحمد امين روان بخش
تربت حيدريه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8270
سابقه کانونیمهتا ستاريان
ملكان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8270
سابقه کانونیسيد محمد علوى مقدم
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8225
سابقه کانونیزهرا اسماعيلى
زرند
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7906
سابقه کانونیهانيه آزاد
آران و بيدگل
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8365
سابقه کانونیمحمد معصومى
قروه درجزين
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8145
سابقه کانونیحامد قرآنى
مرند
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8175
سابقه کانونیفاطمه بذرافشان
زاهدان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8153
سابقه کانونیحانيه مولوى
بيرجند
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7931
سابقه کانونیفاطمه شمس الدينى لرى
كرمان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7923
سابقه کانونیسيدعليرضا سميعى گليان
شيروان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8175
سابقه کانونیارمين شفيعى سروستانى
شيراز
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8052
سابقه کانونیسيدمحمد قوام
بجنورد
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :8155
سابقه کانونیمحمدجواد براتى مقدم
شيروان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8134
سابقه کانونیميلاد نقشى حيدرانلو
اروميه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7873
سابقه کانونیمريم بوستان فتح آبادى
كرمان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7919
سابقه کانونیحسين مقدس
سيرجان
9 سال عضو کانون
از چهارم دبستان
میانگین تراز :8082
سابقه کانونیكوشا جافريان
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8127
سابقه کانونیسهيل محمدى
شيراز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8165
سابقه کانونینسترن سادات حسينى
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8055
سابقه کانونیفائزه اسماعيلى
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7664
سابقه کانونیسجاد قاسمى
قم
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7947
سابقه کانونیمحمدرضا صالحى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8020
سابقه کانونیمحمدحسن خواجه دهى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8207
سابقه کانونیپارسا سيفى
نور
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8189
سابقه کانونیميلاد عسكرى
بيرجند
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8115
سابقه کانونیكوثر امينى
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7715
سابقه کانونیجواد طلايى
بندپي
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7737
سابقه کانونیحميدرضا عليخانى كشكك
چالوس
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8035
سابقه کانونیصبا چرمى مطلق
تبريز
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8136
سابقه کانونیرضا نظاميان پور
داراب
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8084
سابقه کانونیحسين نظرى ابادى
كرمانشاه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8095
سابقه کانونیستاره على جانيان
زنجان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7891
سابقه کانونیسپهر مرادى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7723
سابقه کانونیمحمد صادقى كليشادى
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8020
سابقه کانونیسينا معمر
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8178
سابقه کانونیمحمد احمدى
تربت جام
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8034
سابقه کانونیروزبه درويشى
كرمانشاه
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8113
سابقه کانونیپژمان توفيقى اصل
دهدشت
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :7765
سابقه کانونیمحمدعلى خطيبى بايگى
تربت حيدريه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7645
سابقه کانونیسارا ساداتى
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8037
سابقه کانونیعليرضا حبيبى
فرخ شهر
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7967
سابقه کانونیميعاد مختارى كرچگانى
اصفهان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8111
سابقه کانونیپارسا خلفى
اردبيل
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8035
سابقه کانونیزهرا فامينى نژاد همدانى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7676
سابقه کانونیفريبا شاعفى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7827
سابقه کانونیامير محمد يعقوبيان زاده سردرودى
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8005
سابقه کانونیمرتضى عليخانى
ساوه
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :7989
سابقه کانونیفاطمه نوذرى ميراركلائى
قائم شهر
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7970
سابقه کانونیماهان بابا احمدى
اهواز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8049
سابقه کانونیاحسان باقرى
عشق آباد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7616
سابقه کانونیالهام پوريزدان
بهبهان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7742
سابقه کانونیطاها انتصارى
تبريز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8048
سابقه کانونیمجتبى حسين پور چوبى
بابل
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8040
سابقه کانونیصدرا اشرفى
رشت
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7940
سابقه کانونینازنين رحيم دوست
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8157
سابقه کانونیفاطمه نقاديان مقدم
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7694
سابقه کانونیمحمدامين فروهش تهرانى
تهران
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7669
سابقه کانونیمصطفى رحمانيان
جهرم
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7947
سابقه کانونیگل آرا احمدى آذر
اروميه
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7992
سابقه کانونیكيميا بقايى
شيراز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8038
سابقه کانونینازآفرين سميرانى نژاد
شيراز
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7956
سابقه کانونیپرتو ايزدى دهكردى
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7601
سابقه کانونیمهدى يعقوبيان
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7792
سابقه کانونیمهراب بيگ زاده
همدان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8010
سابقه کانونیمحمد زنگوئى
گناباد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7897
سابقه کانونیسميه رادنيا
بيرجند
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8009
سابقه کانونیسروش فرهنگيان
شيراز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8022
سابقه کانونیمرضيه فائزى نسب
قم
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7611
سابقه کانونیريحانه ارجمندى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7653
سابقه کانونینويد دژبرد
ساري
6 سال عضو کانون
از دوم راهنمايي
میانگین تراز :8035
سابقه کانونیعلى سلمانى
تبريز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8039
سابقه کانونیمحمدعلى سليمى
شيراز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7974
سابقه کانونیاسفنديار طاهرى
تربت جام
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7924
سابقه کانونیسعيده قاسميان
شهربابك
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7670
سابقه کانونیمحمد ابراهيم مازنى
رباط كريم
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7604
سابقه کانونیمهران حسين زاده
بيرجند
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7890
سابقه کانونیياسمين اسماعيلى
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8021
سابقه کانونیمهدى گوروانى
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8001
سابقه کانونیمرتضى فاتحى زردآلو
اردبيل
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8089
سابقه کانونیموسى اكبرى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7645
سابقه کانونیفاطمه خالصى
جيرفت
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7700
سابقه کانونیآيدا رمضانى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7997
سابقه کانونیاحمد آقاپوربناب
بناب
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7812
سابقه کانونیمحمد امين پارسائى
ساري
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8041
سابقه کانونیآرمين گلچين
تبريز
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :8142
سابقه کانونیهاجر سليمانى هونى
جيرفت
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7559
سابقه کانونیمحدثه پيوندى بلدى
كاشان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7701
سابقه کانونیسيده ارغوان زيبايى
تهران
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7867
سابقه کانونیآرمان حفيظى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7889
سابقه کانونیكيميا دانشور
تهران
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7991
سابقه کانونیمهدى آقابابائى
بابل
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8001
سابقه کانونینرگس سادات خداشناس
قم
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7692
سابقه کانونیفاطمه عباسيان
دامغان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7561
سابقه کانونیاميرمحمد فرزانه
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8021
سابقه کانونیرضا رمضان پور
لاهيجان
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :7821
سابقه کانونیياسمن فضلى
نيشابور
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7965
سابقه کانونیشيرين حسن پور
مشكين شهر
10 سال عضو کانون
از سوم دبستان
میانگین تراز :7891
سابقه کانونیمصطفى زارع
مرودشت
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7615
سابقه کانونیمحمد پور شمسيان
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7365
سابقه کانونیمتين خواجوى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7826
سابقه کانونیامير على محمد حسينى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7917
سابقه کانونیمحمد انصارى نسب
خرم آباد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7937
سابقه کانونیپرهام اسكندرزاده
شيراز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8033
سابقه کانونیفاطمه املح زاده
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7556
سابقه کانونیفاطمه ابوالى
گرمسار
6 سال عضو کانون
از دوم راهنمايي
میانگین تراز :7432
سابقه کانونیسيداميرمحمد حسينى نويد
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7872
سابقه کانونیسارا محمدى
تهران
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7773
سابقه کانونیياسمن عالى خانى
خرم آباد
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7946
سابقه کانونیحسين قاسم پور
آمل
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7967
سابقه کانونیمحدثه اميرى محمدآبادى
ميبد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7592
سابقه کانونیابوالفضل بقائى نائينى
يزد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7501
سابقه کانونیمژگان حسين زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7774
سابقه کانونیعليرضا تابش
شيراز
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7840
سابقه کانونیسيده زهرا سيديان پوستكلا
بندپي
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7905
سابقه کانونیانيسه يونسى
همدان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7874
سابقه کانونیميثم غلامى ناصرآبادى
يزد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7457
سابقه کانونیاحمد عبدى
ديواندره
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7607
سابقه کانونیسيده پريسا موسوى
ماه شهر
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7744
سابقه کانونیمحمدنبى زارع هرفته
يزد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7858
سابقه کانونیاميرحسين نظرى آهنگركلائى
قائم شهر
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7924
سابقه کانونیشقايق بناوند
ياسوج
9 سال عضو کانون
از چهارم دبستان
میانگین تراز :7824
سابقه کانونینازنين سنگستانى
همدان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7623
سابقه کانونیمهدى جهان نژادى
خرم آباد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7490
سابقه کانونیمريم كريمى
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7856
سابقه کانونیعلى عدالتى
كاشان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7722
سابقه کانونی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات

نرخ ارز