تبلیغات

صد دستاورد برجام در اینستاگرام بعیدی نژاد+تصاویر

بعیدی نژاد نوشت:

"یادآوری یكصد مورد از مهمترین دستاوردهای برجام در آستانه اولین سالگرد اجرای این تفاهم مهم 

الف- دستاوردهای هسته ای

١- تثبیت حقوق مسلم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز از جمله غنی سازی و تولید چرخه ی سوخت هسته ای

٢- تثبیت تداوم فعالیتهای هسته ای غنی سازی در سایت هسته ای نطنز 

٣- تثبیت و تداوم برنامه های "تحقیق و توسعه" ( R&D) هسته ای از جمله در حوزه ی غنی سازی در سایتهای هسته ای 

٤- ادامه تحقیق و توسعه روی تمام ماشینهای پیشرفته بویژه سانتریفیوژ های IR4 و IR5 و IR6 كه تاكنون چند مرحله از مراحل پیشرفته تحقیق و توسعه را طی كرده اند.

٥- ادامه مراحل پیشرفته و تكمیل تحقیق و توسعه روی ماشین جدید سانتریفیوژ IR8 كه جدیدترین سانتریفیوژ طراحی شده توسط دانشمندان هسته ای ایران میباشد. 

٦- شروع به تولید انبوه ماشینهای IR6 و IR8 از سال هشتم اجرایی شدن برجام 

٧- تقویت برنامه غنی سازی و چرخه ی تولید سوخت هسته ای در پایان دهسال با جایگزینی ماشینهای جدید تولید شده پیشرفته كه مراحل تحقیق و توسعه آنها تكمیل شده است بجای ماشین فعلی IR1 . 

٨- ایجاد مركز فن آوری پیشرفته فیزیك و دانش هسته ای در فردو از طریق همكاری بین المللی و با جلب آخرین فن آوریهای پیشرفته جهان 

٩- آغاز به تولید ایزوتوپهای پایدار هسته ای در سایت هسته ای فردو با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته كه برای اولین بار در ایران صورت میگیرد و میتواند نیازهای داخلی ایران برای بكارگیری ایزوتوپهای پایدار صنعتی و دارویی را تامین نماید. 

١٠- حفظ تعداد 1044 سانتریفیوژ در فردو بعنوان تضمین پیشبرد توافق هسته ای

١١- حفظ پیوسته مقدار سیصد كیلوگرم اورانیوم غنی شده در تاسیسات هسته ای ایران و فروش مازاد آن به بازارهای خارجی

١٢- آغاز تولید سوخت كامل هسته ای در ایران برای بكارگیری رآكتورهای هسته ای ایران با تضمین انتقال آخرین فن آوریهای روز دنیا و از طریق پروژه های مشترك با كشورهای پیشرفته از میان كشورهای 1+5 و یا دیگر كشورها

١٣- حفظ ماهیت آب سنگین راكتور تحقیقاتی اراك 

١٤- مدرنیزه نمودن و پیشرفته كردن رآكتور تحقیقاتی آب سنگین اراك با آخرین فن آوریهای روز دنیا

١٥- انتقال فن آوری پیشرفته و تحویل تمامی تجهیزات و دستگاههای مدرن سازی راكتور تحقیقاتی اراك 

١٦- حفظ و تداوم تولید كارخانه تولید آب سنگین 

١٨- عرضه مازاد مصرف آب سنگین داخل كشور برای فروش به بازارهای جهانی 

١٩- ادامه كار تاسیسات بسیار حساس تولید رادیوداروها بویژه اتاقهای داغ این تاسیسات

٢٠- تثبیت و تداوم كار استخراج و تصفیه سنگ اورانیوم

حمید بعیدی نژاد

ب-دستاوردهای بین المللی

٢١- پایان پروژه ی سیاسی و امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران بعنوان بخش اصلی پروژه ی بزرگ ایران هراسی
٢٢- از میان رفتن فضای تهدید و تقابل در روابط كشورها با ایران 
٢٣- خارج شدن بحث هسته ای ایران از فصل هفتم شورای امنیت كه طی آن برنامه هسته ای ایران بعنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته شده بود و مقابله با برنامه هسته ای ایران تعهدی حقوقی و بین المللی برای تمام كشورهای عضو سازمان ملل متحد شناخته میشد
٢٤- عادی سازی روابط سیاسی و بین المللی ایران با كشورها و سازمانهای بین المللی 
خارج از تحریمها و محدودیتهایی كه علیه كشورمان وضع شده بود
٢٥- لغو ساز و كار نظارتی شورای امنیت در قالب كمیته تحریم و گروه كارشناسان برای تضمین اجرای تحریمهای شورای امنیت
٢٦- لغو قطعنامه تحریم 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006 
٢٧- لغو قطعنامه تحریم 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006
٢٨-لغو قطعنامه تحریم 1474 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2007 
٢٩- لغو قطعنامه تحریم 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
٣٠- لغو قطعنامه تحریم 1835 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
٣١- لغو قطعنامه تحریم 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2010 
٣٢- لغو قطعنامه سپتامبر 2003 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٣٣- لغو قطعنامه نوامبر 2003 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
٣٤- لغو قطعنامه مارس 2004 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٣٥- لغو قطعنامه ژوئن 2004 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٣٦- لغو قطعنامه سپتامبر 2004 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٣٧- لغو قطعنامه نوامبر 2004 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٣٨- لغو قطعنامه اوت 2005 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
٣٩- لغو قطعنامه سپتامبر 2005 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٤٠- لغو قطعنامه فوریه 2006 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٤١- لغو قطعنامه نوامبر 2009 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٤٢- لغو قطعنامه نوامبر 2011 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٤٣- لغو قطعنامه سپتامبر 2012 شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی
٤٤- تصویب قطعنامه دسامبر 2015 و بسته شدن پرونده پی ام دی 

حمید بعیدی نژاد
ج- لغو تحریمهای مالی، بانكی و اقتصادی 
ج-١ لغو تحریمهای اروپا
٤٥- لغو تمامی تحریمهای مربوط به نقل و انتقالات مالی از مبدأ ایران و یا به مقصد ایران مصوب اتحادیه اروپا
٤٦- لغو تمامی تحریمهای مربوط به فعالیتهای بانكی 
٤٧- لغو تمامی تحریمهای بیمه
٤٨- لغو تحریم ارائه خدمات پیام رسانی مالی بانكی ( سویفت) به ایران
٤٩- لغو تحریمهای ارائه خدمات مالی در تجارت با كشورها و موسسات بانكی و مالی و اقتصادی اروپایی با ایران
٥٠- لغو تحریمهای مربوط به ارائه كمكهای مالی، اقتصادی و وامهای ترجیحی از سوی كشورها و موسسات اروپایی به ایران 
٥١- لغو تحریمهای امكان دسترسی ایران به اوراق ضمانت و تضمینهای مالی و اقتصادی
٥٢- لغو تحریمها و محدودیتهای ارائه هر یك از خدمات انتقال مالی و بانكی و بیمه ای 
٥٣- لغو كامل تحریم واردات نفت و گاز از ایران 
٥٤- لغو كامل تحریم واردات محصولات پتروشیمی از ایران
٥٥- لغو تحریم صادرات تجهیزات كلیدی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به ایران
٥٦- لغو تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
٥٧- لغو تحریمها و محدودیتهای موجود برای ارائه هر یك از خدمات واردات و صادرات 
نفت، گاز و پتروشیمی 
٥٨- لغو تحریمهای مربوط به كشتیرانی و كشتی سازی اروپا علیه ایران
٥٩- لغو كامل تحریمهای مربوط به صنایع خودرو و حمل و نقل 
٦٠ - لغو تحریمها و محدودیتهای موجود در ارائه هر یك از خدمات مرتبط با كشتیرانی، كشتی سازی و حمل و نقل 
٦١- لغو تحریمهای مربوط به نقل و انتقال و خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسكناس و ضرب سكه 
٦٢- لغو تحریمهای مربوط به هر گونه ارائه خدمات شامل حمل و نقل و بیمه برای انتقال طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسكناس و ضرب سكه توسط ایران
٦٣- لغو تحریمهای مربوط به همكاریهای هسته ای صلح آمیز در اروپا با ایران 
٦٤- لغو تحریمها و محدودیتهای ارائه هر گونه خدمات برای انتقال فن آوری و تجهیزات هسته ای صلح آمیز به ایران 
٦٥- لغو تحریمهای وضع شده در اروپا نسبت به انتقال فلزات حساس برای استفاده در اهداف صلح آمیز به ایران
٦٦-لغو تحریمهای ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه و دیگر خدمات انتقال فلزات حساس به ایران 
٦٧- لغو تحریمهای نقل و انتقال و فروش نرم افزار و برنامه های نرم افزار برای اهداف صلح آمیز به ایران 
٦٨- لغو تحریمهای ارائه خدمات بیمه، حمل و نقل و ارسال بین المللی نرم افزار به ایران 
٦٩- لغو تحریمها علیه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و لغو مسدود شدن حسابهای بانك مركزی ایران در تمامی كشورهای دنیا و آزاد سازی اموال و داراییهای آن 
٧٠- لغو تحریمها علیه شركت نفت جمهوری اسلامی ایران و شركت ملی گاز ایران شامل لغو انسداد حسابهای بانكی آنها و امكان آزاد شدن تمامی اموال شركت نفت و شركتهای وابسته آن
٧٢- لغو تحریمها علیه شركت ملی نفتكش ایران و امكان دریافت بیمه و حمل و نقل دریایی  حمید بعیدی نژاد

٧٣- لغو تحریمها علیه سازمان كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و امكان دریافت بیمه و حمل و نقل جهانی و عادی سازی فعالیتهای آن و رفع انسداد از حسابهای آن 

٧٤- لغو تحریمها علیه صدها شركت صنعتی ایران و عادی سازی روابط اروپا با آنها
٧٥- لغو تحریمها علیه بانك ملی ایران و شعبات آن در خارج از كشور و بسیاری از موسسات مالی ایرانی توسط كشورها و موسسات اروپایی 
٧٦- لغو تحریمها علیه بانك تجارت، ملت، رفاه كارگران، صنعت و معدن و دیگر بانكهای دولتی ایران و عادی سازی روابط بانكی با آنها
٧٧- لغو تحریمهای مسافرتی و انسداد حسابهای بیش از چهارصد نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 
ج-٢- توقف اجرای تحریمهای آمریكا
٧٨- توقف كامل اجرای قوانین مربوط به تحریمهای ریال
٧٩- توقف اجرای تحریمهای مربوط به اسكناس
٨٠- توقف اجرای تحریمها و محدودیت علیه درآمدهای ایران در خارج از كشور از جمله نقل و انتقال این منابع و درآمدها از سیستمهای مالی و بانكی
٨١-توقف اجرای تحریمهای مربوط به اوراق بانكی و اوراق دولتی ایران
٨٣- توقف اجرای تحریم علیه ارتباط ایران با سیستم پیام رسانی بین بانكی ( سویفت)
٨٤- توقف اجرای هر گونه تحریم و محدودیت در ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقال ریال، خریط و فروش و چاپ اسكناس، نقل و انتقال داراییهای ایران در خارج از كشور و خدمات مرتبط به اوراق بانكی و دولتی ایران 
٨٥- توقف اجرای تحریمهای مربوط به بیمه افراد و شركتها
٨٦- توقف اجرای تحریمهای مربوط به خرید و فروش نفت و تحریمهای مربوط به صادرات نفت خام ایران
٨٧- توقف اجرای تحریمهای مربوط به سرمایه گذاری، مشاركت و ارائه خدمات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
٨٨- توقف اجرای تحریمهای مربوط به خرید، اكتساب، حمل و نقل و بازاریابی نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران
٨٩- توقف اجرای تحریم صادرات و خرید و فروش محصولات پتروشیمی به یا از ایران
٩٠- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با ارائه هر گونه خدمات مرتبط با صادرات و واردات نفت، گاز و پتروشیمی اعم از بیمه و حمل و نقل و انتقال داراییهای آنها
٩١- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
٩٢- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با شركت نفت ایران و شركتهای تابعه آن مانند نیكو و شركت ملی گاز ایران، شركت كشتیرانی نفت جمهوری اسلامی ایران، پتروپارس، شركت نفت مسجد سلیمان و ...
٩٣- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با كشتیرانی و كشتی سازی و توقف اجرای تحریم های كار با اپراتورهای بنادر ایران مانند بندرعباس 
٩٤- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با ارائه خدمات كشتی سازی و كشتیرانی و كار با اپراتورهای بنادر
باقی در كامنت
٩٥- توقف اجرای تحریمهای بانكهای دولتی ایران شامل بانك ملی، تجارت، ملت، صنعت و معدن، كارآفرین، كارگشایی و غیره
٩٦- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با بخش وسیعی از صنایع سنگین و سبك ایران شامل شركت آلومینیم ایران، ماشین سازی اراك، شركت سیمان مازندران، شركت ساخت تجهیزات نیروگاهی و...
٩٧- توقف اجرای تحریمها علیه سازمان انرژی اتمی ایران و شركتها و مهندسین تابعه این سازمان
٩٨- توقف اجرای ممنوعیت و محدودیتها و تحریم های مسافرت و انسداد حساب چند صد شخصیت حقیقی و حقوقی از كسانیكه در لیست تحریمهای مختلف بوده اند.
٩٩- توقف اجرای تحریم صنایع خودروی ایران
١٠٠- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ایران برای اهداف صلح آمیز و لغو ارائه خدمات مرتبط این نقل و انتقالها مانند بیمه و حمل و نقل آنها"حمید بعیدی نژاد
انتهای پیام/

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات

نرخ ارز